Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry:n säännöt 28.3.2019 alkaen

 

1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa.


2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä. Se kokoaa rintasyöpäpotilaat yhteistoimintaan ja toimii näiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elämänlaadun parantamiseksi, ennaltaehkäisevän valistustyön edistämiseksi, hoidollisen ja yhteiskunnallisen tasa-arvon toteutumisen turvaamiseksi, tiedonkulun parantamiseksi ja yhteydenpitäjänä kotimaisiin ja ulkomaisiin vastaaviin järjestöihin.


3 § Tarkoituksen toteuttamistavat


   Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
1. toimii rintasyöpään sairastuneiden vertaistukiyhteisönä,
2. seuraa ja tukee rintasyöpätutkimusta,
3. pyrkii kiinteään yhteistyöhön julkishallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa,
4. tekee esityksiä ja antaa tarvittaessa lausuntoja jäsenistöään koskevissa asioissa,
5. järjestää jäsenilleen esitelmä- ja luentotilaisuuksia, kursseja, leirejä ja liikuntamahdollisuuksia,
6. toimii vuorovaikutuksessa koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa ja
7. julkaisee tiedotus- ja esitemateriaalia, jäsenlehteä ja internet-sivustoa.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja ja järjestää asianmukaisilla luvilla varainkeräyksiä ja arpajaisia sekä tehdä sponsorisopimuksia. Yhdistys voi tukea tutkimuksia ja hankkeita, jotka edistävät yhdistyksen toiminnan tarkoitusta. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä sen toiminta muutenkaan saa olla pääasiallisesti taloudellista laatua.


4 § Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö.


5 § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistys voi olla jäsenenä sen tarkoitusta edistävissä yhdistyksissä, liitoissa ja keskusjärjestöissä. Liittymisestä päättää yhdistyksen hallitus.


6 § Jäseneksi liittyminen


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen rintasyövän sairastanut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen toiminnan tarkoituksen. Varsinainen jäsen on yksityinen henkilö. Kannattajajäsen on sairaudesta ja sairastuneiden tukemisesta kiinnostunut oikeuskelpoinen yhteisö, yritys tai yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen toiminnan tarkoituksen. Yhdistys voi kutsua kunniajäsenikseen ansiokkaasti yhdistyksen toimintaa tukeneita henkilöitä. Päätöksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. Kannattaja- ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenhakemukset. Hallitus voi valtuuttaa yhdistyksen toimihenkilöt käsittelemään jäsenhakemukset.


7 § Jäsenmaksut


Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kannattajajäseninä olevien luonnollisten henkilöiden ja kannattajajäseninä olevien oikeuskelpoisten yhteisöjen jäsenmaksut voivat poiketa toisistaan.


8 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Erottaminen tapahtuu hallituksen päätöksellä, mikäli jäsen ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan tai toimii yhdistyksen periaatteita vastaan. Hallitus voi valtuuttaa toimihenkilöt hoitamaan erottamisen käytännössä. Erotettu jäsen voi vedota hallituksen päätöksestä yhdistyksen seuraavalle kokoukselle tekemällä hallitukselle
kirjallisen vetoomuksen 30 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta. Jäsenelle ei palauteta eroamisvuoden jäsenmaksua tai sen osaa.


9 § Yhdistyksen toimielimet


Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset, joita ovat vuosikokoukset ja ylimääräinen kokous. Toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen hallitus.
Hallitus voi palkata yhdistykselle toiminnanjohtajan ja muut toimihenkilöt ja päättää heidän toimenkuvistaan. Toiminnanjohtajan ja toimihenkilöiden vastuut on määritelty kulloinkin voimassa olevassa taloussäännössä, jonka vuosikokous vahvistaa.


10 § Yhdistyksen kokoukset


Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat syyskokous marras-joulukuussa ja kevätkokous helmi-huhtikuussa. Kutsu vuosikokoukseen sekä sen esityslista on toimitettava jäsenelle sähköpostitse tai kirjeitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään 14 vrk ennen kokousta. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla kuin yhdistyksen varsinaiset kokoukset.


11 § Syyskokous​


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

4. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.
5. Käsitellään hallituksen esitys seuraavan vuoden talousarvioksi sekä jäsenmaksujen suuruudeksi ja päätetään niistä.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi.
7. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet joka toinen vuosi ja varajäsenet vuosittain.
8. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai yksi toiminnantarkastaja ja yksi
varatoiminnantarkastaja.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


12 § Kevätkokous


Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilin-/toiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


13 § Ylimääräinen kokous


Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu ja ne hallituksen esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain ja näiden sääntöjen määräykset.


14 § Äänivalta


Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kunniajäsenillä ja kannattavilla jäsenillä ei ole äänivaltaa, mutta heillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Varsinaisten jäsenten lisäksi yhdistyksen kokous voi sallia myös muiden henkilöiden läsnäolon kokouksessa. Hallituksen jäsenillä, tilintarkastajilla sekä yhdistyksen toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.


15 § Aloitteet


Asia, jonka jäsen haluaa esittää yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on jätettävä hallitukselle kirjallisesti syyskokousta varten lokakuun 10. päivään ja kevätkokousta varten tammikuun 10. päivään mennessä.


16 § Yhdistyksen hallitus


Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) muuta varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan korkeintaan kolmeksi (3) peräkkäiseksi kaksivuotiskaudeksi. Varajäsenten toimikauden pituus on kerrallaan yksi vuosi. Toimiaika alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Varajäsenet kutsutaan varsinaisten jäsenten tilalle
aakkosjärjestyksessä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan sekä ottaa keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on paikalla.


17 § Hallituksen tehtävät


Vuosikokouksen valitseman hallituksen tehtävänä on:
1. johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sek toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset,
2. tehdä aloitteita yhdistyksen päämäärien saavuttamiseksi,
3. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sekä esittää kunniajäsenten kutsumista yhdistyksen kokoukselle,
4. pitää jäsenluetteloa yhdistyksen jäsenistä,
5. valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä kutsua koolle kokoukset,
6. hoitaa huolellisesti yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta yhdistyksen taloussäännön mukaisesti sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta,
7. laatia yhdistyksen taloussääntö, jonka vuosikokous vahvistaa,
8. edustaa yhdistystä ilman eri valtuutusta,
9. pitää yhteyttä vastaaviin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin,
10. nimetä eri tehtäviä varten tarvittavat työryhmät ja toimielimet sekä keskuudestaan työvaliokunnan ja
11. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja hyväksyä heidän työsuhteidensa ehdot.


18 § Nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä toimihenkilö, aina kaksi yhdessä.


19 § Tilikausi ja tilintarkastus


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen mainittua kokousta.


20 § Sääntöjen muuttaminen


Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos asia on kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen otettu käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa ja päätös muuttamisesta on annettu vähintään ¾ osan enemmistöllä annetuista äänistä.

21 § Taloussäännön muuttaminen


Taloussääntöä voidaan muuttaa, jos asia on kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen otettu käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa ja muutosta kannattaa enemmistö annetuista äänistä.


22 § Yhdistyksen purkaminen


Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidetyssä peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jääneet varat käytetään rintasyöpätutkimuksen hyväksi yhdistyksen kokouksen tarkemmin päättämällä tavalla.


23 § Sääntöjen soveltaminen


Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.