Siirry suoraan sisältöön

Toimintasuunnitelma

Rintasyöpäyhdistys - Europa Donna Finland ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry on potilasjärjestö, joka tarjoaa tukea ja tietoa rintasyöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Rintasyöpäyhdistys on Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö sekä Euroopan laajuisen Europa Donna – The European Breast Cancer Coalitionin jäsenjärjestö.

Yhdistyksen strategia ja arvot

Rintasyöpäyhdistyksen toiminnan ydin on vertaistuki. Toiminta-ajatuksena on tarjota rintasyöpäpotilaille yhteisöllistä, vertaisuuteen ja kokemukseen perustuvaa tukitoimintaa. Näin voidaan täydentää rintasyövän lääketieteellistä hoitoprosessia antamalla mahdollisuus jakaa omia kokemuksia, tuntoja ja ajatuksia muiden saman kokeneiden kanssa. Lisäksi yhdistys tekee työtä edistääkseen yleistä tietoisuutta rintasyövästä, korostaakseen aikaisen toteamisen merkitystä rintasyövän hoitoprosessissa ja levittääkseen tietoa naisten omista mahdollisuuksista pienentää rintasyöpään sairastumisen riskiä.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on rintasyöpäpotilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elämänlaadun parantaminen tarjoamalla lääketieteellistä hoitoprosessia tukeva vertaisverkosto. Yhdistys tekee ennaltaehkäisevää valistustyötä ja pyrkii edistämään hoidollisen tasa-arvon toteutumista yhteiskunnallisella tasolla. Yhdistys toimii aktiivisesti rintasyöpäpotilaiden etujärjestönä.

Rintasyöpäyhdistys noudattaa toiminnassaan seuraavia arvoja:

Yhteisöllisyys

Tarjoamme vertaisyhteisön rintasyöpäkokemuksen jakaville. Tulemme kuulluiksi ja ymmärretyiksi, tuemme toinen toisiamme ja jaamme kokemuksia ja näkökulmia.

Tasavertaisuus

Olemme tasavertaisia keskenämme ja jokaisen kokemus on yhtä arvokas. Haluamme edistää hoidon tasavertaisuutta ja laadukkuutta henkilön asuinpaikasta, iästä, taudin vaiheesta, sukupuolesta tai etnisestä taustasta riippumatta.

Avoimuus

Vaikutamme omalla asenteellamme olemalla avoimia ja rohkeita. Toimintamme on avointa kaikille rintasyöpään sairastuneille.

Luottamuksellisuus

Luottamus on toimintamme perusta. Pohjaamme asiantuntemukseen neuvonnassa, ohjauksessa ja viestinnässä. Keskustelut vertaistukiryhmissämme ja muissa tilaisuuksissamme ovat luottamuksellisia.

Toimintavuoden tavoitteet

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry:n tavoitteena vuonna 2020 on:

 • Laajentaa vertaistukitoimintaa sekä maantieteellisesti että tarjonnaltaan monipuolisemmaksi, tavoittaa mahdollisimman monia ja tarjota vertaistukea mahdollisimman kattavasti suomalaisille rintasyöpäpotilaille.
 • Vahvistaa edelleen neuvontahoitajan vertaistukijoille ja sairastuneille tarjoamaa tietoa ja tukea.
 • Kasvattaa tietoisuutta rintasyövän vertaistuen merkityksestä yhteistyökumppaneiden keskuudessa.
 • Kehittää rintasyöpäpotilaiden valtakunnallista edunvalvontaa ja yhteistyökumppaneiden/-järjestöjen ja rintasyövän hoitotahojen välistä yhteistyötä.
 • Käynnistää puolisoille vertaistukitoimintaa.​
 • Selvittää perheiden, joissa toinen vanhempi on sairastunut, tuen tarvetta hoitopolun eri vaiheissa.​

Rinnakkain huomiseen –juhlavuosi 2020

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry viettää 15-vuotisjuhlia vuonna 2020. Juhlavuoden teemana on Rinnakkain huomiseen.

Juhlavuoden päätapahtuma järjestetään lauantaina 7.3.2020 Valkeassa talossa Haagassa. Tilaisuus on suunnattu yhdistyksen jäsenille ja muille rintasyöpään sairastuneille ja on hyvinvointiin ja elämänlaatuun syöpähoitojen jälkeen keskittyvä seminaari ja minimessutapahtuma. Päivän päättää gaalailta yhteistyökumppaneille sekä ansioituneille jäsenillemme. Illassa palkitaan yhdistyksen aktiivisia vapaaehtoisia sekä sidosryhmien edustajia yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä. Jäsenistöltä on pyydetty ehdotuksia ja hallitus tekee päätökset palkittavista henkilöistä.

Vuoden aikana järjestetään myös alueellisia hyvinvointiin keskittyviä tapahtumia eri puolilla Suomea.

Syksyllä 18.-20.9.2020 järjestämme pohjoismaisten rintasyöpäjärjestöjen tapahtuman, Nordic Congress on Breast Cancer 2020. Kongressiin odotetaan noin 150 pohjoismaisten sisaryhdistystemme jäsentä ja työntekijää. Tapahtumapaikkana on Scandic Grand Marina Helsingissä.

Vertaistukitoiminta

Vertaistukitoiminta on Rintasyöpäyhdistyksen ydintehtävä. Järjestämme rintasyöpään sairastuneille erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Vertaistukitoiminnasta vastaa neuvontahoitaja, jonka työnkuvaan kuuluu vertaistukitoiminnan kehittäminen yhdessä vertaistukityöryhmän eli vetutiimin kanssa. Neuvontahoitaja toimii vetutiimin sihteerinä. Vetutiimi raportoi toiminnastaan hallitukselle.

Kaikkia yhdistyksen vertaisiltoja vetävät koulutetut vertaistukihenkilöt. Kouluttamalla uusia vertaistukihenkilöitä varmistetaan iltojen toteuttamiseksi tarvittavat resurssit ja tavoitellaan laajempaa maantieteellistä kattavuutta. Vuonna 2020 on tavoite myös vahvistaa yhteistyötä alueellisten syöpäyhdistysten kanssa tapaamalla heitä ja näin lisäämällä tietoa toiminnasta sekä yhteisistä mahdollisuuksista tukea rintasyöpään sairastuneita ihmisiä ja heidän läheisiään.

Vertaistukihenkilöiden koulutus ja työnohjaus

Tammikuussa 2020 järjestetään vertaistukikoulutus uusille vertaistukihenkilöille. Tämä koulutusviikonloppu järjestetään yhteistyössä PROPO Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry:n ja Colores – Suomen suolistosyöpäyhdistys ry:n kanssa.

Peruskoulutuksen käyneille ja vertaistukityötä tekeville vertaistukihenkilöille järjestetään ryhmämuotoinen työnohjaus- ja koulutusviikonloppu, loka-marraskuussa.

Vertaistapaamiset

Yhdistys järjestää säännöllisiä vertaistapaamisia usealla paikkakunnalla. Tapaamiset ovat avoimia kaikille rintasyöpäpotilaille, eikä osallistuminen ryhmiin vaadi yhdistyksen jäsenyyttä. Vuonna 2020 tavoitteena on aloittaa vertaisryhmiä uusilla paikkakunnilla ja oma vertaistukiryhmä läheisille kouluttamalla myös puolisoita vapaaehtoistyöhön. Uusia ryhmiä on syntymässä mm. Ouluun, Porvooseen ja Muonioon.

Pääkaupunkiseudulla järjestetään omia vertaistapaamisia myös nuorille rintasyöpäpotilaille ja levinnyttä rintasyöpää sairastaville. Tampereella ja Rovaniemellä on myös ryhmät levinnyttä rintasyöpää sairastaville, Rovaniemen ryhmä yhdessä Pohjois-Suomen syöpäyhdistyksen kanssa.

Lisäksi edistetään vapaamuotoisia Donna-tapaamisia eri paikkakunnilla tarjoamalla tiedotuskanava tapaamisille ja tukea vapaaehtoisille järjestäjille, jotta mahdollisuus omaan vertaisverkostoon olisi mahdollisimman monen rintasyöpään sairastuneen ulottuvilla.

Vertaisilta voi olla vapaata keskustelua tai keskustelun voi alustaa ulkopuolinen asiantuntija etukäteen valitusta aiheesta. Aiheet valitaan jäsenistön mielenkiinnon mukaan. Vertaistukiryhmiämme kannustetaan luomaan omannäköistä toimintaa alueellaan, joka muotoutuu ryhmäläisten toiveiden pohjalta yhdistyksen arvoja kunnioittaen.

Vertaistukea erikoissairaanhoidossa

Yhdistyksen vapaaehtoiset, koulutetut vertaistukihenkilöt tarjoavat vertaistukea potilaille Helsingin Syöpätautien klinikan aulassa sijaitsevassa OLKA-vertaistukipisteessä sekä HYKS Rintarauhaskirurgian yksikössä myös vuonna 2020. Lisäksi OLKA-pisteellä voidaan esitellä yhdistyksen toimintaa teemapäivän muodossa. Toimintaa koordinoi OLKA.

OLKA-toiminta on laajentunut jo useaan sairaalaan. Yhdistys seuraa kehitystä ja on vähintään esitteiden ja lehtien kautta näkyvissä potilastukipisteillä. Yhdistyksen koulutettuja vertaistukihenkilöitä toimii myös kokemusasiantuntijoina HYKS Syöpätautien klinikalla.

Osallistutaan HUS Syöpäkeskuksen rintasyöpäpotilaiden ensitietopäiviin ja seurantaan siirtyvien potilaiden infotilaisuuksiin sekä niiden suunnitteluun.

Vertaistukea verkossa ja puhelimitse

Vertaisia voi kohdata myös verkon kautta. Rintasyöpäyhdistyksen Vuonna 2015 perustettu Facebookin Rinnakkain-keskusteluryhmä on kasvanut vuoden 2019 aikana lähes 2000 jäseneen ja ryhmän ylläpitoa jatketaan ja kehitetään jäsenten kanssa. Rinnakkain-ryhmään on tullut noin 600 uutta jäsentä viimeisen vuoden aikana eli toiminta on kasvanut voimakkaasti. Lisäksi Rintasyöpäyhdistyksellä toimii kaksi ryhmää BRCA-kantajille verkossa, toinen rintasyöpään sairastuneille ja toinen terveille kantajille. Vuonna 2019 perustettiin verkkoon myös DonnaPerheet-niminen ryhmä uusiutunutta ja levinnyttä rintasyöpää sairastaville ihmisille, joilla on alaikäisiä lapsia. Ryhmä on tarkoitettu perheen vanhemmille ja sen tavoite on tarjota perheille mahdollisuus verkostoitumiseen ja vertaistukeen.

Valtakunnallista saavutettavuutta palveleva puhelinvertaistuki käynnistettiin keväällä 2018. Tiedon levittämistä uudesta palvelusta jatketaan eri kanavissa. Erityiskohteena ovat syöpäsairaanhoitajat, joille tullaan eri tilaisuuksissa kertomaan Rintasyöpäyhdistyksen tarjoamista valtakunnallisista palveluista ja pyritään siihen, että hoitajat suosittelevat palveluita kohtaamilleen rintasyöpäpotilaille. Puhelintukea antavilta kerätään jatkuvaa palautetta ja kehitysehdotuksia. Palvelua ja työnohjausta kehitetään palautteen mukaan.

Erityisryhmien vertaistuki

Vuonna 2020 panostetaan edelleen vertaistukeen perheissä, joissa vanhempi sairastaa levinnyttä (parantumatonta) rintasyöpää. Tarve säännölliselle toiminnalle ja organisoidulle valtakunnalliselle verkostolle on suuri. Näissä perheissä sairauden ja hoitojen kanssa eläminen on arkipäivää saattohoitoon ja kuolemaan saakka. Tapaamisia ja toimintaa lapsiperheiden vanhemmille, koko perheelle ja puolisoille kehitetään yhdessä kohderyhmän kanssa. Toimintaa ja kehitystyötä koordinoi yhdistyksen neuvontahoitaja. Tavoitteena on järjestää ainakin yksi koko perheen viikonlopputapaaminen.

Kaiken ikäisten, levinnyttä rintasyöpää sairastavien tukea kehitetään vahvistamalla verkostoitumista mm. somekanavien kautta. Vuonna 2019 koulutettiin myös uusia vertaistukihenkilöitä levinnyttä rintasyöpää sairastavien vertaistukiryhmiin Helsinkiin ja Tampereelle. Puhelintuki palvelee erityisesti tätä ryhmää, koska kasvokkain tapaavia vertaisryhmiä ei ole niin monella paikkakunnalla, kuin kaikille avoimia ryhmiä. Helsingin, Tampereen ja Rovaniemen vertaisryhmät levinnyttä rintasyöpää sairastaville jatkuvat vuonna 2020. Vertaistukea ja toiveiden mukaisia asiantuntijaluentoja sisältävä viikonlopputapaaminen järjestetään kevään aikana.

Keväällä järjestetään kaikille perheille avoin perheiden päivä tai viikonloppu. Tämä on tarkoitettu perheille, joissa vanhempi on sairastunut rintasyöpään. Tavoitteena on tavata perheitä samassa elämäntilanteessa sekä kerätä tietoa yhdistykselle tämän kohderyhmän tarpeista vertaistuen ja palveluiden suhteen.

Tuettu lomaviikko

Järjestämme yhteistyössä Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n kanssa tuetun Voimaa vertaisuudesta -loman lapsiperheille, joissa vanhempi on sairastunut rintasyöpään. Loman tavoitteena on, että lomalaiset virkistyvät, tapaavat toisia samassa tilanteessa olevia sekä saavat vertaistuen ja lomaohjelman kautta voimavaroja arkeen. Lomalla on mahdollisuus osallistua ohjattuihin toimintatuokioihin oman jaksamisen ja toimintakyvyn mukaisesti. Lomalla on mukana myös Rintasyöpäyhdistyksen vertaistukija ja yhdistyksen neuvontahoitaja.

Sopeutumisvalmennus

Kesäkuussa järjestetään yhdessä Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen kanssa Meri-Karinassa ensimmäinen sopetumisvalmennuskurssi perheille, joissa vanhempi sairastaa levinnyttä rintasyöpää. Sopeutumisvalmennus kuuluu Syöpäjärjestöjen kuntoutustoimintaan ja on osallistujille maksuton. Kurssille valitaan hakemusten perusteella.

Virkistystoiminta ja teemallinen toiminta

Virkistystoiminta

Paikalliset vertaistukiryhmät voivat järjestää kevät-/kesäretken ja pikkujoulut tai muita virkistystapahtumia (esim. teatteriretki) ryhmille myönnettävän määrärahan puitteissa.

Levinnyttä rintasyöpää sairastaville järjestetään kesäkuussa kevät-/kesäretki ja vuoden lopussa koko perheen teatterikäynti.

Syykuulle on suunnitteilla virkistys- ja kulttuuriviikonloppu Tallinnaan (la aamulla lähtö ja su paluu, hotelliyöpyminen). Tutustumista Tallinnan kulttuuritarjontaan ja yhteinen illallinen. Ensikertalaiset ovat etusijalla.​

Kulttuuripainotteisia tapaamisia (galleriakierroksia, lukupiiriä jne.) järjestetään yhdessä aktiivisten jäsenten kanssa.

Liikuntatapahtumat

 • Yhteinen alkulämmittely ja kävely/hölkkä Töölönlahden ympäri. Ilmoitetaan Facebookin Rinnakkain-ryhmässä pari päivää aikaisemmin.​
 • Keväällä Fuck Cancer Run + yhteinen lounas. Päivätapahtuma. Mahdollisesti myös Tampereella.
 • Likkojen lenkki Tampereella. Osallistuminen mahdollisuuksien mukaan.​
 • Säännölliset liikuntatapahtumat jatkuvat entisellään, mm. Uinti ja vesijumppa sekä lymfajumppa. Tavoitteena lisätä tarjontaa resurssien puitteissa.​

Teema- ja terapiatoiminta

 • Kaksi taidepainotteista viikonloppua kesällä (kesä- ja elokuussa), ensimmäinen kaikille avoimena leirinä ja toinen levinnyttä rintasyöpää sairastaville.​
 • ”Lapin taikaa” -viikonloppu syksyllä​

Neuvonta ja tiedotus

Yhdistyksen neuvontahoitajan työn tavoitteena on tarjota tukea, tietoa ja toivoa rintasyöpäpotilaille ja heidän läheisilleen eri kanavissa. Neuvontahoitaja toimii neuvontatyön ja vertaistukitoiminnan yhteyshenkilönä myös syöpäsairaaloihin ja maakunnallisiin syöpäyhdistyksiin päin ja koordinoi Rintasyöpäyhdistyksen vertaistukitoimintaa ympäri Suomea. Neuvontahoitajan työn avulla kehitetään ja vahvistetaan levinnyttä rintasyöpää sairastavien vertaistukipalveluita, jotta heillä olisi hyvä elämä syövästä huolimatta. Vuoden 2019 teema Rintasyöpäyhdistyksessä on ollut parisuhde ja perhe. Perheen selviytymiseen ja voimavaroihin keskitytään myös tulevassa toiminnassamme. Tästä tarpeesta perustetaan vuonna 2020 Läheisten vertaistukiryhmä Helsinkiin ja Tampereelle kouluttamalla tammikuun 2020 vertaistukihenkilökoulutuksessa myös rintasyöpään sairastuneiden puolisoita vapaaehtoistyöhön.

Rinnakkain-lehti

Vuoden 2020 aikana julkaistaan neljä lehteä, joista jokainen lehti rakentuu tietyn teeman ympärille. Vuoden ensimmäinen lehti on juhlavuoden teemanumero. Lehden muiden numeroiden teemoja ovat lymfa, hormoni ja ”ikä” eli eri ikäisenä sairastumisen erityispiirteet. Muuta lehden sisältöä ovat kokemustarinat, vakiopalstat mm. ravitsemukseen, seksuaalisuuteen liittyen sekä yhdistyksen tapahtumatiedotteet. Lehden painos on 3300 kpl, ja jäsenistön lisäksi se jaetaan syövän hoitoyksiköihin, alueellisiin syöpäyhdistyksiin ja muille yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. Lehden sisältöä kehitetään jäsenistön toiveita vastaavaksi.

Verkkoviestintä

Vuonna 2019 uudistettujen nettisivujen kehittämistä jatketaan edelleen jäsenistön tarpeita vastaavaksi. Sivuston tavoitteena on tarjota rintasyöpäpotilaille tietoa, tukea ja vinkkejä hoitopolulle ja kuntoutumiseen sekä tiedottaa yhdistyksen tapahtumista ja vertaistuesta.

Sosiaalisen median kautta tapahtuvaa viestintää kehitetään edelleen. Facebook-sivun, Instagramin ja Twitterin kautta pyritään lisäämään tietoutta rintasyövästä sekä jakamaan tietoa yhdistyksen ja yhteistyökumppaneiden tapahtumista.

Muu viestintä ja tiedotus

Rintasyöpäasiaa ja sen kautta yhdistyksen toiminnan tavoitteita tukevaa julkisuutta pyritään edistämään eri medioissa. Jäsentiedotteita lähetetään jäsenille edellisvuosien tapaan.

Yhdistyksen tunnettuuden kasvattamista ja tiedon levittämistä yhdistyksen palveluista hoitohenkilökunnalle sekä muille olennaisille kohderyhmille jatketaan osallistumalla yhteistyökumppanien tilaisuuksiin sekä Suomen Syöpäsairaanhoitajien opintopäiville.

Juhlavuoden viestintää varten laaditaan erillinen suunnitelma.

Tapahtumat

Rintojesi terveydeksi –päivä ja Roosa Nauha –kuukausi

Breast Health Day (Rintojesi terveydeksi –päivä) on perinteisesti lokakuussa, joka on myös Roosa Nauha –kuukausi. Rintasyöpäyhdistys osallistuu yhteistyössä Syöpäsäätiön kanssa Roosa Nauha – kuukauden toteuttamiseen. Breast Health Day-tapahtuman teema noudattaa Europa Donnan valitsemaa aihealuetta ja se toteutetaan yhdessä Tunne Rintasi ry:n kanssa. Tapahtumapäivä on 15.10.2020.

Yleisöluennot

Rintasyöpään sairastuneita kiinnostavia luentoja järjestetään itse tai yhteistyössä muiden potilasjärjestöjen kanssa aiheista, jotka koskettavat syöpätyypistä riippumatta. Lisäksi järjestetään rintasyöpäaiheisia luentoja omin voimin tai yhteistyökumppanin kanssa. Luennot pyritään videoimaan, jotta mahdollisimman moni pääsee osalliseksi luentojen annista asuinpaikasta riippumatta.

Edunvalvonta

Vahvistetaan edunvalvontaa ja yhteiskunta- ja yhteistyösuhteita sidosryhmien kanssa. Edunvalvonnan tärkeimpänä tavoitteena on potilaiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu hoidoissa ja liitännäispalvelujen saatavuudessa kaikkialla Suomessa.​  Vaikuttamistyö strategia laaditaan työn tueksi.

Kansainvälinen yhteistyö

Europa Donna Coalition

Kattojärjestö Europa Donnan tapahtumat​

 • EBCC Barcelona maaliskuussa​ (tieteellinen konferenssi)
 • MBC Conference kesäkuussa ​(levinnyt rintasyöpä)
 • AdvocacyLeader Conference, syyskuu, Milano​
 • AdvocacyTraining, marraskuu, Milano

Europa Donna osallistuu tapahtumien matkakuluihin suurimmalta osin.

 Pohjoismainen yhteistyö

Vuoden 2020 pohjoismainen rintasyöpäkonferenssi järjestetään Suomessa 18.-20.9.2020 ja samassa yhteydessä pidetään pohjoismaiden yhdistysjohdon tapaaminen.

Yhteistyö ja sidosryhmät kotimaassa

Suomen Syöpäyhdistys ja jäsenjärjestöt

Syöpäjärjestöjen jäsenyhteisönä Rintasyöpäyhdistys osallistuu tiiviisti yhteisiin tapahtumiin ja toiminnan kehittämiseen. Yhdistyksen edustajat osallistuvat Syöpäjärjestöjen järjestöpäiville tammikuussa 2020 Helsingissä. Toiminnanjohtaja osallistuu toiminnanjohtajakokouksiin, joita pidetään 6-7 kertaa vuodessa. Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunnassa on Rintasyöpäyhdistyksen edustus.

Alueellisten syöpäyhdistysten kanssa yhteistyötä kehitetään siten, että rintasyöpään sairastuneet saisivat mahdollisimman kattavasti tietoa tapahtumista, ryhmistä ja muista palveluista järjestäjästä riippumatta. Erityisesti viestinnällinen ja tiedotusyhteistyö korostuu ja lisäksi syöpäyhdistysten tilojen hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan. Yhteiset ryhmät ovat luonteva tapa edistää yhteistyötä, esim. Rovaniemen levinnyttä rintasyöpää sairastavien vertaisryhmä, jota vetävät yhdessä Rintasyöpäyhdistyksen vertaistukija ja Pohjois-Suomen syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja.

Syöpäsäätiöltä haetaan edelleen tukea rintasyöpäpotilaiden hyväksi tehtävään työhön. Rintasyöpäyhdistys on saanut avustuksen ensimmäisen kerran vuonna 2016 neuvontahoitajan palkkaamista varten. Alkuvuodesta 2020 jätetään jatkohakemus ja suunnitelman tuen käytöstä.

Muu järjestöyhteistyö

Yhteistyötä Tunne Rintasi-yhdistyksen kanssa jatketaan vuonna 2020 painottuen viestintäyhteistyöhön rintasyövän varhaisen havaitsemisen ja rintojen tutkimisen tärkeydestä. Rintojesi terveydeksi –päivän tapahtuma järjestetään yhdessä Tunne rintasi ry:n kanssa.

Parisuhdekeskus Katajan kanssa yhteistyö jatkuu Perheen parhaaksi –verkostossa, teemana sairaus ja parisuhde. Kataja tarjoaa mahdollisuuden vapaaehtoisille kouluttautua Parisuhde voimavarana, kun kumppani sairastaa –luentomateriaalin käyttöön omissa tilaisuuksissa. Toteutetaan koulutus esim. Teams-etäkoulutuksena halukkaille.

STEA

Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskukselta (STEA) on saatu hankeavustus vuosille 2018-2020. Avustuksen käyttötarkoitus on rintasyöpäpotilaiden vertaistoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen sekä edunvalvonta ja viestintä. Keväällä 2020 tehdään uusi hakemus. Tavoitteena on saada pysyvämpi avustuspäätös (kohdennettu toiminta-avustus Ak) vakiintuneen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Haetaan myös rahoitusta kolmannen työntekijän palkkaamiseen tiedotus- ja järjestösihteerin tehtäviin.

Yritys- ja oppilaitosyhteistyö

AVON tukee Rintasyöpäyhdistystä rintasyöpäkampanjansa hyväntekeväisyystuotteiden myynnistä saadulla tuotolla jo neljättä vuotta.

Lääketeollisuuden kanssa tehtävä yhteistyötä jatketaan aikaisempien vuosien tapaan.

Karto Oy:n adressi- ja joulukorttimyynnistä saatavat rojaltit ovat tärkeä osa yhdistyksen rahoitusta. Yhteistyötä jatketaan edelleen ja yhdessä Karton kanssa suunnitellaan valikoiman kehittämistä ja uusien korttituotteiden tuomista markkinoille.

Yritysyhteistyö Trioplastin ja Hankkijan kanssa pinkit paalit –kampanjalla jatkuu kesällä 2020.

Oppilaitosyhteistyötä jatketaan Laurea AMK:n ja Metropolian kanssa ja pyritään luomaan yhteyksiä muihinkin oppilaitoksiin. Yhteistyössä toteutetaan erilaisia projekteja (oppaita, videoita, viestintäkampanjoita) ja tavoitellaan myös opinnäyteyhteistyötä.

Hallinto ja talous

Yhdistyksen ylin päättävä elin on yhdistyksen jäsenkokous, joka pidetään kaksi kertaa vuodessa säännöissä mainittuina aikoina. Yhdistyksen toimintaa johtaa jäsenkokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 4–6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Hallituksen huolehtii yhdistyksen toimeenpanevana elimenä yhdistyksen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa.

Toiminnanjohtaja johtaa yhdistyksen operatiivista toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Varainhankinta

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry:n toiminta rahoitetaan jäsenmaksutuloilla, Karton adressien ja korttien myynnistä saatavilla rojalteilla ja yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoituksilla. Henkilöstökulut kustannetaan Syöpäsäätiön ja STEAn avustuksilla. Tellervo Edessalon säätiö tukee syöpäpotilaisiin kohdistuvaa toimintaa ja täältä voidaan hakea tukea sopivaksi katsottuihin kohteisiin vuonna 2020.

Poliisihallitus on myöntänyt yhdistykselle rahankeräysluvan ajalle 1.1.-31.12.2020.