Toiminta 2019

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry on potilasjärjestö, joka tarjoaa tukea ja tietoa rintasyöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Rintasyöpäyhdistys on Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö sekä Euroopan laajuisen Europa Donna – The European Breast Cancer Coalitionin jäsenjärjestö.

 

Yhdistyksen strategia ja arvot

Rintasyöpäyhdistyksen toiminnan ydin on vertaistuki. Toiminta-ajatuksena on tarjota rintasyöpäpotilaille yhteisöllistä, vertaisuuteen ja kokemukseen perustuvaa tukitoimintaa. Näin voidaan täydentää rintasyövän lääketieteellistä hoitoprosessia antamalla mahdollisuus jakaa omia kokemuksia, tuntoja ja ajatuksia muiden saman kokeneiden kanssa. Lisäksi yhdistys tekee työtä edistääkseen yleistä tietoisuutta rintasyövästä, korostaakseen aikaisen toteamisen merkitystä rintasyövän hoitoprosessissa ja levittääkseen tietoa naisten omista mahdollisuuksista pienentää rintasyöpään sairastumisen riskiä.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on rintasyöpäpotilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elämänlaadun parantaminen tarjoamalla lääketieteellistä hoitoprosessia tukeva vertaisverkosto. Yhdistys tekee ennaltaehkäisevää valistustyötä ja pyrkii edistämään hoidollisen tasa-arvon toteutumista yhteiskunnallisella tasolla. Yhdistys toimii aktiivisesti rintasyöpäpotilaiden etujärjestönä.

Rintasyöpäyhdistys noudattaa toiminnassaan seuraavia arvoja:

Yhteisöllisyys

Tarjoamme vertaisyhteisön rintasyöpäkokemuksen jakaville. Tulemme kuulluiksi ja ymmärretyiksi, tuemme toinen toisiamme ja jaamme kokemuksia ja näkökulmia.

Tasavertaisuus

Olemme tasavertaisia keskenämme ja jokaisen kokemus on yhtä arvokas. Haluamme edistää hoidon tasavertaisuutta ja laadukkuutta henkilön asuinpaikasta, iästä, taudin vaiheesta, sukupuolesta tai etnisestä taustasta riippumatta.

Avoimuus

Vaikutamme omalla asenteellamme olemalla avoimia ja rohkeita. Toimintamme on avointa kaikille rintasyöpään sairastuneille.

Luottamuksellisuus

Luottamus on toimintamme perusta. Pohjaamme asiantuntemukseen neuvonnassa, ohjauksessa ja viestinnässä. Keskustelut vertaistukiryhmissämme ja muissa tilaisuuksissamme ovat luottamuksellisia.

 

Toimintavuoden tavoitteet

Rintasyöpäyhdistys - Europa Donna Finland ry:n tavoitteena vuonna 2019 on:

 • Laajentaa vertaistukitoimintaa sekä maantieteellisesti että tarjonnaltaan entistä monipuolisempaan suuntaan, tavoittaa mahdollisimman monia ja tarjota vertaistukea mahdollisimman kattavasti suomalaisille rintasyöpäpotilaille.
 • Vahvistaa neuvontahoitajan vertaistukijoille ja sairastuneille tarjoamaa tietoa ja tukea
 • Kasvattaa tietoisuutta rintasyövän vertaistuen merkityksestä yhteistyökumppaneiden keskuudessa.
 • Kehittää rintasyöpäpotilaiden valtakunnallista edunvalvontaa ja yhteistyökumppaneiden/-järjestöjen ja rintasyövän hoitotahojen välistä yhteistyötä.

 

Vertaistukitoiminta

Vertaistukitoiminta on Rintasyöpäyhdistyksen ydintehtävä. Järjestämme rintasyöpään sairastuneille erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Vertaistukiasioista vastaa vertaistukityöryhmä eli vetutiimi, joka raportoi toiminnastaan hallitukselle.

Kaikkia yhdistyksen vertaisiltoja vetävät koulutetut vertaistukihenkilöt. Kouluttamalla uusia vertaistukihenkilöitä varmistetaan iltojen toteuttamiseksi tarvittavat resurssit ja tavoitellaan laajempaa maantieteellistä kattavuutta.

Vertaistukihenkilöiden koulutus ja työnohjaus

Tammikuussa 2019 järjestetään vertaistukikoulutus uusille vertaistukihenkilöille. Tämä koulutusviikonloppu järjestetään yhteistyössä PROPO Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry:n ja Colores – Suomen suolistosyöpäyhdistys ry:n kanssa.

Peruskoulutuksen käyneille ja vertaistukityötä tekeville vertaistukihenkilöille järjestetään kaksi ryhmämuotoista työnohjaus- ja koulutusviikonloppua, ensimmäinen maalis-huhtikuussa ja toinen loka-marraskuussa. Viikonloppujen aikana myös suunnitellaan yhdessä seuraavaa kautta.

Vertaistapaamiset

Yhdistys järjestää säännöllisiä vertaistapaamisia Helsingissä, Espoossa, Turussa, Tampereella, Lappeenrannassa, Loviisassa, Lehtimäellä ja Mäntsälässä. Tapaamiset ovat avoimia kaikille rintasyöpäpotilaille. Vuonna 2019 tavoitteena on aloittaa vertaisryhmiä uusilla paikkakunnilla.

Pääkaupunkiseudulla järjestetään omia vertaistapaamisia myös nuorille rintasyöpäpotilaille ja levinnyttä rintasyöpää sairastaville. Tampereella ja Rovaniemellä on myös ryhmät levinnyttä rintasyöpää sairastaville, Rovaniemen ryhmä yhdessä Pohjois-Suomen syöpäyhdistyksen kanssa.

Lisäksi edistetään vapaamuotoisia Donna-tapaamisia eri paikkakunnilla tarjoamalla tiedotuskanava tapaamisille ja tukea vapaaehtoisille järjestäjille, jotta mahdollisuus omaan vertaisverkostoon olisi mahdollisimman monen rintasyöpään sairastuneen ulottuvilla. Jo olemassa oleva Donna-toiminta jatkuu Kuopiossa ja Virroilla. Seinäjoella alkanut Donna-toiminta jatkuu.

Vertaisilta voi olla vapaata keskustelua tai keskustelun voi alustaa ulkopuolinen asiantuntija etukäteen valitusta aiheesta. Aiheet valitaan jäsenistön mielenkiinnon mukaan. Illat voidaan järjestää vertaisillan yhteydessä tai erillisenä tapahtumana.

Vertaistukea erikoissairaanhoidossa

Yhdistyksen vapaaehtoiset, koulutetut vertaistukihenkilöt tarjoavat vertaistukea potilaille Helsingin Syöpätautien klinikan aulassa sijaitsevassa OLKA-vertaistukipisteessä myös vuonna 2019. Yhdistykselle varataan vähintään kaksi teemapäivää syöpäklinikalle toiminnan esittelyä varten vuonna 2019.

Vertaistukitoimintaa jatketaan myös HYKS Rintarauhaskirurgian yksikössä vuonna 2019. Toimintaa koordinoi OLKA.

Vertaistukipisteitä kehitetään myös muissa sairaaloissa. Yhdistys seuraa kehitystä ja on vähintään esitteiden ja lehtien kautta näkyvissä potilastukipisteillä.

Vertaistukea verkossa ja puhelimitse

Vertaisia voi kohdata myös verkon kautta. Rintasyöpäyhdistyksen Vuonna 2015 perustettu Facebookin Rinnakkain-keskusteluryhmä on kasvanut vuoden 2018 aikana yli 1400 jäseneen ja ryhmän ylläpitoa jatketaan ja kehitetään jäsenten kanssa. Toimintavuoden tavoitteena on tutkia tarve perustaa uusia erityisryhmiä v. 2018 avattujen brca-kantajien ryhmien lisäksi. Yhdistyksen neuvontahoitajan läsnäoloa ryhmissä asiantuntijana ja sairastuneiden tukena kehitetään ryhmäläisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Valtakunnallista saavutettavuutta palveleva puhelinvertaistuki käynnistettiin keväällä 2018. Tiedon levittämistä uudesta palvelusta jatketaan eri kanavissa. Erityiskohteena ovat syöpäsairaanhoitajat, joille tullaan eri tilaisuuksissa kertomaan Rintasyöpäyhdistyksen tarjoamista valtakunnallisista palveluista ja pyritään siihen, että hoitajat suosittelevat palveluita kohtaamilleen rintasyöpäpotilaille. Puhelintukea antavilta kerätään jatkuvaa palautetta ja kehitysehdotuksia ja palvelua ja työnohjausta kehitetään palautteen mukaan.

Erityisryhmien vertaistuki

Vuoden 2019 panostetaan vertais- ja muuhun tukeen perheissä, joissa vanhempi sairastaa levinnyttä (parantumatonta) rintasyöpää. Tarve säännölliselle toiminnalle ja organisoidulle valtakunnalliselle verkostolle on suuri. Näissä perheissä sairauden ja hoitojen kanssa eläminen on arkipäivää saattohoitoon ja kuolemaan saakka. Tapaamisia ja toimintaa lapsiperheiden vanhemmille, koko perheelle ja puolisoille kehitetään yhdessä kohderyhmän kanssa. Toimintaa ja kehitystyötä koordinoi yhdistyksen neuvontahoitaja. Tavoitteena on järjestää ainakin yksi koko perheen viikonlopputapaaminen. Lisäksi kts Tuetut lomaviikot.

Kaiken ikäisten, levinnyttä rintasyöpää sairastavien tukea kehitetään vahvistamalla verkostoitumista mm. somekanavien kautta ja kouluttamalla uusia vapaaehtoisia vertaistukijoita myös ”iki-donnien” joukosta. Puhelintuki palvelee erityisesti tätä ryhmää, koska kasvokkain tapaavia vertaisryhmiä ei ole niin monella paikkakunnalla kuin kaikille avoimia ryhmiä. Helsingin, Tampereen ja Rovaniemen vertaisryhmät levinnyttä rintasyöpää sairastaville jatkuvat vuonna 2019. Vertaistukea ja toiveiden mukaisia asiantuntijaluentoja sisältävä viikonlopputapaaminen järjestetään Meri-Karinassa kevään aikana.

 

Virkistystoiminta ja teemallinen toiminta

Tuetut lomaviikot

Järjestämme yhteistyössä Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n kanssa kaksi tuettua Voimaa vertaisuudesta -lomaa lapsiperheille, joissa äiti on sairastunut rintasyöpään. Toinen lomista on suunnattu perheille, joissa äiti sairastaa levinnyttä rintasyöpää.

Voimaa vertaisuudesta -lomien tavoitteena on, että lomalaiset virkistyvät, tapaavat toisia samassa tilanteessa olevia sekä saavat vertaistuen ja lomaohjelman kautta voimavaroja arkeen. Lomalla on mahdollisuus osallistua ohjattuihin toimintatuokioihin oman jaksamisen ja toimintakyvyn mukaisesti. Lomalla on mukana myös Rintasyöpäyhdistyksen vertaistukija.

Virkistystoiminta

Paikalliset vertaistukiryhmät voivat järjestää kevät-/kesäretken ja pikkujoulut tai muita virkistystapahtumia (esim. teatteriretki) ryhmille myönnettävän määrärahan puitteissa.

Levinnyttä rintasyöpää sairastaville järjestetään kesäkuussa kevät-/kesäretki ja vuoden lopussa koko perheen teatterikäynti.

Syykuussa järjestetään päiväristeily Tallinnaan.

Terapia- ja liikuntatapahtumat

Vuodelle 2019 on suunniteltu seuraavia liikunnallisia ja terapeuttisia tapahtumia:

 • Liikuntaviikonloppu maaliskuussa, teemana tanssi. Toinen liikuntaviikonloppu mahdollisesti syksyllä
 • uintiryhmät jatkavat Loviisassa ja Virroilla, tavoitteena saada uusia uintimahdollisuuksia muillekin paikkakunnille
 • Osallistuminen ryhmänä juoksutapahtumaan, esim Fuck Cancer Run, Nasten kymppi, Likkojen lenkki
 • Lenkkiporukan kokoaminen
 • Kaksi ekspressiivisen taideterapian viikonloppua kesällä (kesä- ja elokuussa), ensimmäinen kaikille avoimena leirinä ja toinen levinnyttä rintasyöpää sairastaville.
 • Valokuvaaja Leena Louhivaaran Omakuva - Minäkuva –kurssi Helsingissä
 • Villiyrtti ja luontoviikonloppu
 • lymfajumpparyhmät

 

Neuvonta ja tiedotus

Neuvontahoitajan tavoitteena on tarjota tukea ja tietoa rintasyöpäpotilaille eri kanavissa. Neuvontahoitaja toimii neuvontatyön ja vertaistuen yhteyshenkilönä syöpäsairaaloihin ja maakunnallisten syöpäyhdistyksiin päin ja koordinoi Rintasyöpäyhdistyksen vertaistukitapahtumia ympäri Suomen. Neuvontahoitajan avulla kehitetään ja vahvistetaan levinnyttä rintasyöpää sairastavien vertaistukipalveluita, jotta heillä olisi hyvä elämä syövästä huolimatta.

Rinnakkain-lehti


Vuoden 2019 aikana julkaistaan neljä lehteä, joista jokainen lehti rakentuu tietyn teeman ympärille. Lehtiin pyydetään asiantuntija-artikkeleita jäsenistöä kiinnostavista aiheista sekä aktivoidaan jäsenistöä osallistumaan lehden tekemiseen omien kertomusten ja kokemusten muodossa. Lehden sisältöä kehitetään jäsenistön toiveita vastaavaksi.

Verkkoviestintä

Nettisivujen kehittämistä jatketaan edelleen jäsenistön tarpeita vastaavaksi. www.europadonna.fi –sivusto uusitaan vuoden 2019 aikana.  

Sosiaalisen median kautta tapahtuvaa viestintää kehitetään edelleen. Facebook-sivun, Instagramin ja Twitterin kautta pyritään lisäämään tietoutta rintasyövästä sekä jakamaan tietoa yhdistyksen ja yhteistyökumppaneiden tapahtumista. Facebook-sivujen kautta ohjataan henkilöitä tulemaan yhdistyksen nettisivuille ja sitä kautta pyritään saamaan yhdistyksen jäseneksi yhä enemmän naisia ja miehiä, joita rintasyöpä koskettaa.


Muu viestintä


Rintasyöpäasiaa ja sen kautta yhdistyksen toiminnan tavoitteita tukevaa julkisuutta pyritään edistämään eri medioissa. Jäsentiedotteita lähetetään jäsenille edellisvuosien tapaan.

 

Tapahtumat

Rintojesi terveydeksi –päivä ja Roosa Nauha –kuukausi

Breast Health Day (Rintojesi terveydeksi –päivä) on perinteisesti lokakuussa, joka on myös Roosa Nauha –kuukausi. Rintasyöpäyhdistys osallistuu yhteistyössä Syöpäsäätiön kanssa Roosa Nauha – kuukauden toteuttamiseen. Breast Health Day-tapahtuman teema noudattaa Europa Donnan valitsemaa aihealuetta ja se toteutetaan yhdessä Tunne Rintasi ry:n kanssa. Tapahtumapäivä on 15.10.2019.

Maailman lymfaödeemapäivä

Maailman lymfaödeemapäivää on vuosittainen teemapäivä 6.3. Päivää ei vietetty Suomessa aikaisemmin, mutta nyt Rintasyöpäyhdistyksen suunnitelmissa tuoda päivä Suomeen tapahtuman ja/tai viestintäkampanjan muodossa. HUS on kiinnostunut yhteistyöstä.

Yleisöluennot

Rintasyöpään sairastuneita kiinnostavia asiantuntijaluentoja järjestetään eri paikkakunnilla. Luentoja järjestetään yhteistyössä muiden potilasjärjestöjen kanssa aiheista, jotka koskettavat syöpätyypistä riippumatta. Lisäksi järjestetään rintasyöpäaiheisia luentoja omin voimin tai yhteistyökumppanin kanssa. Mahdollisuuksien mukaan luennot videoidaan, jotta mahdollisimman moni pääsee osalliseksi luentojen annista asuinpaikasta riippumatta.

Messut

Osallistutaan erikseen sovittaville messuille 1-2 kertaa vuoden aikana. Messuille osallistutaan yhdessä Syöpäyhdistyksen tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Edunvalvonta

Edunvalvonnan osalta v. 2019 keskitytään luomaan yhteiskunta- ja yhteistyösuhteita ja hankkimaan tietoa edunvalvonnan pohjaksi mm. jäsenkyselyn avulla. Edunvalvonnan tärkeimpänä tavoitteena on potilaiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu hoidoissa ja liitännäispalvelujen saatavuudessa. Tällä hetkellä on suuria kuntakohtaisia ja eroja mm. eri palveluseteli- ja maksusitoumuskäytännöissä liittyen proteeseihin, lymfahihoihin ja lymfaterapiaan. Edunvalvonnan tavoitteena on varmistaa soten voimaantullessa riittävä ja yhdenmukainen taso siinä, miten eri maakunnat myöntävät palveluja.

Sosiaali- ja terveystoimen tietoisuutta perheiden tarpeista vakavan sairauden kohdatessa lisätään yhteiskuntavaikuttamisen keinoin.

 

Kansainvälinen yhteistyö

Europa Donna

Kansainvälinen toiminta keskittyy vuonna 2019 kattojärjestö Europa Donnan tapahtumiin. Yhdistyksen edustajat osallistuvat seuraaviin tapahtumiin (matkakulut korvaa pääosin Europa Donna)

 • MBC (Metastatic Breast Cancer) Conference kesäkuussa
 • Pan European Conference, syyskuu 2019, Wien
 • Advocacy Training, marraskuu 2019, Milano

Vuoden aikana tutkitaan myös mahdollisuudet ja hyödyt osallistua muihin kansainvälisiin konferensseihin, esim. ESMOon (the European Society to Medical Oncology), joka on Euroopan suurin syöpäalan konferenssi. Potilasnäkökulma ja potilaiden osallistaminen hoitoon, tutkimukseen ja tieteelliseen keskusteluun näkyy vahvasti konferenssin ohjelmassa.

Pohjoismainen yhteistyö

Jatketaan yhteistyön kehittämistä ja tiivistämistä pohjoismaisten rintasyöpäyhdistysten kanssa. Jaetaan parhaita käytäntöjä toiminnassa rintasyöpään sairastuneiden hyväksi sekä edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa. Vuonna 2019 pohjoismaisten järjestöjen johtajat tapaavat Tukholmassa elokuun lopussa. Vuoden 2020 pohjoismainen rintasyöpäkonferenssi järjestetään Suomessa ja järjestelyvastuu on Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry:llä. Konferenssin suunnittelu ja järjestelyt aloitetaan heti alkuvuonna 2019 muodostettavan konferenssitoimikunnan voimin.

 

Yhteistyö ja sidosryhmät kotimaassa

Suomen Syöpäyhdistys ja jäsenjärjestöt

Syöpäjärjestöjen jäsenyhteisönä Rintasyöpäyhdistys osallistuu tiiviisti yhteisiin tapahtumiin ja toiminnan kehittämiseen. Yhdistyksen edustajat osallistuvat Syöpäjärjestöjen järjestöpäiville tammikuussa 2019 Kuopiossa. Toiminnanjohtaja osallistuu mukaan toiminnanjohtajakokouksiin, joita pidetään 6-7 kertaa vuodessa. Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunnassa on Rintasyöpäyhdistyksen edustus.

Alueellisten syöpäyhdistysten kanssa yhteistyötä kehitetään siten, että rintasyöpään sairastuneet saisivat mahdollisimman kattavasti tietoa tapahtumista, ryhmistä ja muista palveluista järjestäjästä riippumatta. Erityisesti viestinnällinen ja tiedotusyhteistyö korostuu ja lisäksi syöpäyhdistysten tilojen hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan. Yhteiset ryhmät ovat luonteva tapa edistää yhteistyötä, esim. Rovaniemen levinnyttä rintasyöpää sairastavien vertaisryhmä, jota vetävät yhdessä Rintasyöpäyhdistyksen vertaistukija ja Pohjois-Suomen syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja.

Syöpäsäätiöltä haetaan edelleen tukea rintasyöpäpotilaiden hyväksi tehtävään työhön. Rintasyöpäyhdistys on saanut avustuksen ensimmäisen kerran vuonna 2016 neuvontahoitajan palkkaamista varten. Hallitus laatii alkuvuodesta 2019 jatkohakemuksen ja suunnitelman tuen käytöstä.

Muu järjestöyhteistyö

Yhteistyötä Tunne Rintasi-yhdistyksen kanssa jatketaan vuonna 2019 painottuen viestintäyhteistyöhön rintasyövän varhaisen havaitsemisen ja rintojen tutkimisen tärkeydestä. Rintojesi terveydeksi –päivän tapahtuma järjestetään yhdessä Tunne rintasi ry:n kanssa.

Parisuhdekeskus Katajan kanssa on solmittu aiesopimus Perheen parhaaksi –verkostoon osallistumisesta. Luustoliiton kanssa tehdään erityisesti viestinnällistä yhteistyötä.

STEA

Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskukselta (STEA) on saatu hankeavustus vuosille 2018-2020. Avustuksen käyttötarkoitus on rintasyöpäpotilaiden vertaistoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen sekä

edunvalvonta ja viestintä. Hallituksen harkinnan mukaan kevään 2019 haussa voidaan hakea STEA:n avustusta uuteen hankkeeseen, jos katsotaan esim. vapaaehtois- ja vertaistukityön koordinoinnin tarvitsevan oman työntekijän toiminnan kasvaessa.

 

Yritys- ja oppilaitosyhteistyö

AVON tukee Rintasyöpäyhdistystä rintasyöpäkampanjansa hyväntekeväisyystuotteiden myynnistä saadulla tuotolla jo kolmatta vuotta.

Lääketeollisuuden kanssa tehtävä yhteistyötä jatketaan aikaisempien vuosien tapaan.

Karto Oy:n adressi- ja joulukorttimyynnistä saatavat rojaltit ovat tärkeä osa yhdistyksen rahoitusta. Yhteistyötä jatketaan edelleen ja yhdessä Karton kanssa suunnitellaan valikoiman kehittämistä ja uusien korttituotteiden tuomista markkinoille.

Oppilaitosyhteistyötä jatketaan Laurea AMK:n kanssa ja pyritään luomaan yhteyksiä muihinkin oppilaitoksiin. Yhteistyössä toteutetaan erilaisia projekteja (oppaita, videoita, viestintäkampanjoita) ja tavoitellaan myös opinnäyteyhteistyötä.

 

Hallinto ja talous

Yhdistyksen ylin päättävä elin on yhdistyksen jäsenkokous, joka pidetään kaksi kertaa vuodessa säännöissä mainittuina aikoina. Yhdistyksen operatiivista toimintaa johtaa jäsenkokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 4–6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Hallituksen huolehtii yhdistyksen toimeenpanevana elimenä yhdistyksen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa.

Toiminnanjohtaja johtaa yhdistyksen toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Varainhankinta

Talouden näkökulmasta yhdistyksen tavoitteena on varmistaa olemassa olevan toiminnan jatkuvuus niillä alueilla ja toiminnan sektoreilla, joilla toiminta on jo vakiintunutta ja toisaalta pyrkiä ulottamaan toiminta yhä laajemmalle eri puolille Suomea.

Rintasyöpäyhdistys - Europa Donna Finland ry:n toiminta rahoitetaan jäsenmaksutuloilla, Karton adressien ja korttien myynnistä saatavilla rojalteilla ja yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoituksilla. Henkilöstökulut kustannetaan Syöpäsäätiön ja STEAn avustuksilla. Tellervo Edessalon säätiö tukee syöpäpotilaisiin kohdistuvaa toimintaa ja täältä voidaan hakea tukea sopivaksi katsottuihin kohteisiin myös vuonna 2019.

Rahankeräyslupaa haetaan keväällä 2019 uudistuvan rahankeräyslain tullessa voimaan.